dimecres, 25 de juny de 2008

Operadors aritmètics

Els operador aritmètics ens permeten cercar informació d'una forma més complexa. Aquests s'utilitzen per a cercar números i dates enmagatzemats a algun atribut o camp dels documents.

a >b significa que... a major que b

a< (b) significa que... a menor que b (no em deixa posar la b sense els parèntesis, a l'hora de fer la recerca anirien sense ells)

a = b significa que...
a igual que b

a>= b
significa que... a major o igual que b

a<= b significa que...
a menor o igual que b