dimecres, 18 de juny de 2008

Què són els virus?

Definicions hi ha tantes com preguntes sense resposta exacta. Vegem, perquè, si cap lapossibilitat de concretar alguns requisits que complixen aquests agents vírics:

  • Són programes d'ordinador.
  • La seua principal qualitat és la de poder autorreplicarse.
  • Intenten ocultar la seua presència fins al moment de l'atac.
  • Produixen efectes danyosos a l'ordinador "receptor".

Un virus és un agent perillós que cal manejar amb suma atenció. La"contenció" és la primera regla d'or.

Un VIRUS INFORMÀTIC és un programa que pot infectar a altres, modificant-los de talmanera que incloguen una còpia seua, potser desenvolupada. Cal tindre en compte que unprograma no té perquè causar dany en l'acte (esborrar o corrompre fitxers) per a serconsiderat com un virus.

Molta gent usa el terme un tant a la lleugera, per a referir-se a tot programa queintenta amagar la seua funció, probablement maliciosa, i intenta propagar-lo a la majorquantitat d'ordinadors possibles. Cal ser conscient que el que constituïx un programa coma virus pot incloure més del que en principi és obvi. No s'ha de confiar massa en quèun virus pot o no pot fer.

Aquest programari constituïx una amenaça molt seriosa; es propaga més ràpid del quees tarda a solucionar-ho, i fins i tot el menys danyós dels virus podria ser fatal. Perexemple, un virus que detinga l'ordinador i mostre un missatge, en el context d'un sistemade suport vital d'un hospital, podria ser fatal. Fins i tot aquells que creen virus nopoden parar-los, fins i tot quan volgueren. Pel tant és necessari que els usuaris esmantinguen informats a causa dels virus, fugint de la ignorància i ambivalència que elshan permès créixer fins a arribar a ser un greu problema.

Informació: Servei d'informàtica de la Universitat Jaume I

Us recomane aquesta pàgina si no esteu familiaritzats amb ells. És una breu explicació dels virus més freqüents.